Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie stanu wiedzy i oczekiwań w zakresie rozwoju narzędzi polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w szczególności systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

Projekt LIFE VIIEW 2050

 


Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Serdecznie zachęcamy Panią/ Pana do udziału w ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania naszych działań do Państwa oczekiwań w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 - Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r. 


Informacja o projekcie LIFE VIIEW 2050

Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050 r. Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym. 

Analizy, które zostaną opracowane w ramach projektu obejmą ocenę funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:
- innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych,
- sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE i stosowanymi tam narzędziami polityki,
- innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji i obecnymi w nich mechanizmami.

Projekt uzyskał akceptację i wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE. Będzie realizowany z wykorzystaniem modeli opracowanych w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE) powstałym w Krajowym Ośrodku Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 

Jedną z podstawowych zasad działania CAKE jest jak najpełniejsze dopasowanie naszych prac do oczekiwań interesariuszy, czyli wszystkich zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie polityki klimatycznej. Dlatego też Państwa odpowiedzi i opinie przekazane w niniejszej ankiecie są szczególnie ważne dla realizacji celów projektu.


Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej CAKE: http://climatecake.pl/
Chętnie udzielimy dodatkowych informacji – proszę o kontakt.

Robert Jeszke, Koordynator Projektu
e-mail: Robert.Jeszke@kobize.pl, tel. 22 569 65 70

CAKE/KOBiZE jest częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, który w sensie formalnym jest podmiotem realizującym projekt. 

Ogólna klauzula informacyjna

Badanie stanu wiedzy i oczekiwań w zakresie rozwoju narzędzi polityki klimatycznej Unii Europejskiej wykonywane w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jako Administrator danych osobowych, informuje:

I. Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

II. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl

III. Dane osobowe będą zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim wyrażacie Państwo zgodę na udział w ankiecie i podanie swoich danych, art. 6 ust. 1 lit f) –niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w zakresie w jakim będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach dotyczących ankiety.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne z uwagi na udział w badaniu ankietowym realizowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na w ramach projektu LIFE VIIEW 2050 na mocy umowy z Komisją Europejską (nr umowy LIFE19 GIC/PL/001205 - LIFE VIIEW 2050, z dn. 18.11.2020 r.) o dofinansowanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez Krajowy ośrodek, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. k, r, s, t ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Podane dane osobowe będą niezbędne dla powtórzenia procesu badania na tej samej grupie respondentów w celu ewaluacji wyników badań. 

IV. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:
1. osoby zaangażowane bezpośrednio w w realizację projektu LIFE VIIEW 2050,
2. organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji państw członkowskich UE,
3. podmioty uczestniczące w realizacji działalności statutowej Administratora, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne IOŚ-PIB, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością IOŚ-PIB – przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako podmiot, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu,
5. Komisja Europejska, na mocy umowy o dofinansowanie (nr umowy LIFE19 GIC/PL/001205 - LIFE VIIEW 2050, z dn. 18.11.2020 r.).

V. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane w kategorii dane zwykłe, zgodnie z formularzem ankiety: identyfikacyjne i dane kontaktowe. 

VI. Administrator informuje, że nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Administrator może przekazać dane do Komisji Europejskiej. 

VII. Dane osobowe będą przechowywane do końca realizacji projektu LIFE VIIEW 2050, jego rozliczenia i okresu trwałości, nie krócej niż do tj. do 31 grudnia 2023 r. 

VIII. Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:
1.    dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
2.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
3.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kliknij aby przejść do polityki prywatności.