Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta związana z wydaniem Podręcznika Transformacji Energetycznej dla Samorządów oraz działalnością Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

  
Serdecznie zachęcamy Panią/ Pana do udziału w ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania działań w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL do Państwa oczekiwań. Uprzejmie informujemy, że ankieta z uwagi na potrzebę dalszego kontaktu nie jest anonimowa. Prosimy zatem uprzejmie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
W tej ankiecie jest 7 pytań.

Polityka bezpieczeństwa danych badania w związku z realizacją przez IOŚ-PIB projektu LIFE Climate CAKE PL

Ogólna klauzula informacyjna

 

Badanie zainteresowania wynikami projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wśród grupy docelowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej „RODO”) Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jako Administrator danych osobowych, informuje:

I. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

II. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl

Dane osobowe będą zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim wyrażacie Państwo zgodę na udział w ankiecie i podanie swoich danych, art. 6 ust. 1 lit f) – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w zakresie w jakim będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach dotyczących ankiety.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne z uwagi na udział w badaniu ankietowym realizowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na w ramach projektu LIFE CLIMATE CAKE PL w ramach realizacji przez Krajowy ośrodek umów z Komisją Europejską (nr umowy - LIFE16 GIC/PL/000031, z dn. 27.07.2017) i z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy – 143/2017/Wn50/EE-PO-LF/D, z dn. 27.07.2017) o dofinansowanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez Krajowy ośrodek, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 lit. k, r, s, t ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

IV. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:

1. osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu LIFE Climate CAKE PL,

2. organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organy administracji państw członkowskich UE,

3. podmioty uczestniczące w realizacji działalności statutowej Administratora, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne IOŚ-PIB, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością IOŚ-PIB – przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako podmiot, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu,

5. Komisja Europejska, na mocy umowy o dofinansowanie (nr umowy - LIFE16 GIC/PL/000031, z dn. 27.07.2017).

V. Kategoriami przetwarzanych danych osobowych są dane w kategorii dane zwykłe, zgodnie z formularzem ankiety: dane identyfikacyjne i kontaktowe. 

VI. Administrator informuje, że nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Administrator może przekazać dane do Komisji Europejskiej. 

VII. Dane osobowe będą przechowywane do końca realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL, jego rozliczenia i okresu trwałości, tj. nie krócej niż do 30 czerwca 2027 r. 

VIII. Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;

2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kliknij aby przejść do polityki prywatności.